(+31) 013 5716548 info@tsreizen.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle door en/of aan Thema Reizen gedane offertes en gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van Thema Reizen. De aanvaarding van een aanbieding kan geschieden door schriftelijke aanmelding online of per mail. De dag van ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2.2. Wanneer u namens of ten behoeve van (een) ander(e) reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, bent u gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die hieruit voortvloeien. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van alle reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij aanmelding kenbaar te maken.

2.3. Thema Reizen behandelt aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Indien het maximale aantal deelnemers wordt bereikt of inschrijvingen te laat worden ontvangen, behoudt Thema Reizen zich het recht voor deelnemers te weigeren.

2.4. De voor het uitvoeren van de overeenkomstbenodigde gegevens betreffende uzelf en eventuele andere reizigers worden bij het sluiten van de overeenkomst door u aan Thema Reizen verstrekt. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens heeft tot gevolg dat u jegens Thema Reizen aansprakelijk bent voor alle schade die Thema Reizen dientengevolge mocht lijden.

Artikel 3: Aanbiedingen en Informatie

3.1. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd en de klant ter kennisgeving aangeboden zijn in reisbrochures of andere publicaties van de reisorganisator.

3.2. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie of reisvoorstel zijn niet bindend voor Thema Reizen. Thema Reizen kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

3.3. Het aanbod van Thema Reizen is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen, bij aanvaarding of daarna.

3.4 Slechts bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door zowel Thema Reizen als de klant zijn bevestigd.

Artikel 4: Reissom en Betaling

4.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de overeenkomst met Thema Reizen worden vermeld.

4.2. Na ontvangst van het aanmedlingsformulier zendt Thema Reizen u een factuur voor de gehele reissom. Het totaalbedrag van de reissom dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden.

4.3 Er wordt op de factuur een bedrag van €25 per boeking administratiekosten in rekening gebracht.

4.4. Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, Thema Reizen houdt het recht om de reisovereenkomst te ontbinden. In dat geval is het gestelde onder artikel 7‘ Opzegging door de reiziger’ volledig van toepassing.

Artikel 5: Indeplaatsstelling

5.1 Wanneer u verhinderd bent om aan de reis deel te nemen, kunt u een ander onder de in de volgende leden vermelde voorwaarden in uw plaats laten deelnemen.

5.2 Een verzoek tot indeplaatsstelling dient zo spoedig mogelijk voor aanvang van de reis schriftelijk aan Thema Reizen te worden doorgegeven, en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

5.3 De vervangende deelnemer dient aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.

5.4 Indeplaatsstelling is niet mogelijk wanneer de voorwaarden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienstverleners zich daartegen verzetten.

5.5 De aan indeplaatsstelling verbonden kosten bedragen drie (3) procent van de reissom met een minimum van dertig Euro (€ 30,-) voor noodzakelijke administratiekosten en dienen voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Indien er sprake is van aanvullende kosten die door derden in rekening worden gebracht als gevolg van de wijziging, komen deze voor rekening van u of van de vervangende deelnemer.

5.6 U bent samen met degene die uw plaats inneemt hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de volledige reissom en de aan indeplaatsstelling verbonden bijkomende kosten.

Artikel 6: Reisdocumenten, Reisbescheiden en Bagage

6.1 Bij aanvang van de reis en gedurende de reis dient u in het bezit te zijn van alle benodigde documenten, zoals een geldig paspoort. TR zal u tijdig informeren over de benodigde documenten.

6.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de deelnemer niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in de reisdocumenten van de deelnemer.

6.3. Tenzij anders is overeengekomen, worden de reisbescheiden (tickets e.d.) 14 dagen voor vertrek aan de deelnemers toegezonden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, dient dit uiterlijk tot 5 dagen voor vertrek aan de Thema Reizen te melden.

6.4 De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden of reisdocumenten.

Artikel 7: Reisduur en reisprogramma

7.1. De in de publicatie van Thema Reizen vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. De tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de definitieve tijden als deze afwijken van de tijden die in eerdere publicaties vermeld staan.

7.2. Thema Reizen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen van vertragingen tijdens de reis. Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen derhalve van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering(en), heeft de reiziger geen recht op restitutie of vergoeding van enig deel van de reissom. Thema Reizen is bovendien niet aansprakelijk voor opgelopen schade die het gevolg is van vertragingen.

Artikel 8: Opzegging door de reiziger

8.1 Elke annulering dient schriftelijk bij Thema Reizen ingediend te worden.

8.2. Bij schriftelijke annulering van de betreffende reis van meer dan 2 maanden vóór datum van vertrek, wordt er  tien (10) procent van de reissom in rekening gebracht.

8.3 Wanneer u verhinderd bent aan een reis deel te nemen, kunt u een andere persoon aanwijzen om uw plaats in te nemen, onder de voorwaarden die in artikel 5 vermeld zijn.

8.4 Bij schriftelijke annulering van tussen 59 dagen en 6 weken vóór vertrek, dient 60 % van de reissom te worden voldaan. Bij annulering voor minder dan 6, bent u verplicht de gehele reissom te voldoen.

Artikel 9: Wijzigingen door de reisorganisator

9.1. Thema Reizen behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren, indien hiertoe naar haar oordeel gegronde redenen bestaan, zoals in geval van onvoldoende deelnemers of door andere vormen van overmacht, en hierdoor de overeenkomst op te zeggen zonder dat hieraan voor Thema Reizen een verplichting tot (schade) vergoeding verbonden is. Wel hebt u recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Opzegging zal zo tijdig mogelijk geschieden.

9.2. De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het karakter van de reizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel.

9.3. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type, wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van wat in de publicatie is aangegeven.

De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat de reisorganisator en de reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de reis en Thema Reizen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voor deelnemers ontstaat vóór, tijdens of na afloop van deelname aan de reis.

10.2. Thema Reizen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

10.2.a. de tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger; of

10.2.b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van in de reis begrepen diensten is betrokken; of

10.2.c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Thema Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

10.2.d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht,

10.3 De reisorganisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.

10.4. Geen aansprakelijkheid bestaat indien detekortkomingniet is toe te rekenen aan Thema Reizen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt in het geval van overmacht.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

11.1 De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator c.q. reisleider op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

11.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

11.3 De verplichting van Thema Reizen om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd beschouwd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-alarmcentrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallenverzekeringen.

Artikel 12: Klachten

12.1 Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met uw verwachtingen, dient u daarvan per ommegaande mededeling te doen aan de vertegenwoordigers van Thema Reizen.

12.2. Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat deze termijn van een maand in op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

Tilburg, 01-05-2014

Pin It on Pinterest